بدرود ناصر حجازی! وداع هزاران نفر با اسطوره مردمی فوتبال ايران

ايسنا:
با حضور بيش از ۱۵ هزار هوادار
آخرين دور افتخار ناصر حجازی در ورزشگاه آزادی

پيکر ناصر حجازی اسطوره فقيد فوتبال کشورمان برای آخرين بار بر روی دوش هوادارانش در ورزشگاه آزادی دور افتخار زد تا مرد شماره يک برای هميشه وداع کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!