حاشيه‌های مسابقه تيم ملت با تيم حکومت؛ به ياد ناصرخان،

…ناصر حجازی به‌رغم بيماری شديد، با حرکات ماهرانه‌ی خود در حين گرم کردن بدن، تماشاچيان را به وجد آورد و به اعضای تيم ملت روحيه داد. مشخص بود که بازيکنان تيم حکومت با ديدن حرکات او روحيه‌شان تضعيف شده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!