دردسرها و مشګل های ما در خاورمیانه بیماری دیکتاتوری و تب جنون آن

دردسرها و مشګل های ما در خاورمیانه  شاید یکی از مهمترین آنها تمامیت خواهی باشد که ګریبان ګیر ملتهای ما خاورمیانه و دنیای سوم شده است  این تمامیت خواهی  بدین ترتیب است که هرکسی سعی دارد دیګران را وادار کند که به راه او و فکر او پای بګذارند و مثل او باشند و باورها و روش زندګی او را قبول کنند وګرنه با ناراحتی و کشمکش ها روبرو خواهند شد  این از لایه های زیرین اجتماع تا بالاترین رده های اجتماعی ما بچشم میخورد  که خودرا برتر بهتر و دانا تر و باورهای خود را درست تر بهتر زیباتر از دیګران می بینیم  و متاسفانه این راه و روش مورد استفاده قدرتهای غارتګر قرار ګرفته است و آنان با ګروه ګروه کردن ما  و آتش زدن به اختلاف ها مارا عملا بجان هم می اندازند  تا جایی که به حدف فیزیکی یک دیګر اقدام میکنیم ودشنه های خود را برای بریدن سر هم تیز می نماییم.  در این مورد من نمونه های بسیاری دیده و می بینم که برایتان خواهم نوشت   علاوه برمشګل تمامیت خواهی مشګل دیګر بیسوادی و غرور مربوط به آن  است  ما نمی ګوییم که نمی دانم  و یا یاد نګرفته اند یا تحصیل این رشته را نکرده ام بلکه سعی میکینم به هر نحوی شده عقیده ولو غلط و باطل خود را به دیګران زور چپان کنیم .

 مثال پدری که مثلا از فرط دوستی و محبت فرزند سه ساله خود را مجبور میکند که قرآن بخواند و یا نمازبه زبان عربی بخواند  البته نظر پدر شاید رستګاری فرزند باشد ولی برای فرزندی سه ساله بسیار مشګل است که نماز به عربی بخواند بلکه ترجیح میدهد که بازی کند  زمان برای کودک بسیار طولانی است و نماز خواندن برای او مثل یک کار شاق است  مشګل دوم این است که کسانی هستند که تنها به دلیل غرور و شاید حرافی خودمیخواهند عقاید اشتباه و غلط خود را به کرسی بنشانند و در این راه از حربه فشار و زور استفاده میکنند و با مسخره کردن طرف  و دست انداختن او میخواهند عقیده و باور اشتباه خود را کامل و خوب نشان دهند  مثلا مردی که تنها شش کلاس سواد دارد و بسیاری از قواعد و واقعیتها را نمی داند صرفا بخاطر داشتن مثلا ثروت میخواهد خود را فاضل و دانا و دانشمند هم جلوه دهد  و مثلا با کس دیګری که دارای مثلا دکتری در یک رشته تخصصی است  کله میګیرد که او درست میګوید و استاد دانشګاه اشتباه میکند  متاسفانه اینها واقعیت هایی است که اجتماعهای دنیای سوم به آن دچار هستند. دیګر مشګل ها هم کم بیش معرف حضورتان است و باز این تفرقه افکنی ها و دو دوزه بازی کردنها و اینکه ما تربیت اجتماعی بسیار ضعیفی داریم و تساهل وتعامل را یادنګرفته ایم  یکی از اساسی ترین مشګل ها میباشد.   امروزه با بودن اینترنت و رابطه های بین المللی شاید تعداد زیادی از جوانان با فکرها و روشهای دیګران و دیګر کشورها وسایر جوانان کم بیش آشنا شده اند  ګفتارهای متناقض شیادان دینی که متاسفانه دین را هم یک نوع تجارت میدانند و دوست دارند که ګروه دینی آنان با سایر ګروه ها بد باشد و حتی دشمنی کند  به چپاول مردم و غارت و ناراحت کردن دیګران بنام خدا و دین مشغولند و مشغول نفرت پراکنی و صدمه زدن به دیګران هستند که از این راه ریاست و مقامی برای خودشان دست پا کنند  و از صر صدقه دین به نان آبی زیاد و راحت برسند .  آزار و اذیت سایرین  ومومنان به سایر باورها و دینها خودش یک دوکان پر رونق و آب نان دار برای عده ای شده است  در این راه حتی تا آن حد پیش میروند که از دین یک برداشت دیګری میکنند و یا آنرا بسود خود دستکاری مینمایند.  در این ماجری کل توان بر این است که مومنان به یک کلیسا  یا یک مذهب و یا یک فرقه  و حتی یک شعبه اجتماعی ویک مکتب ادبی و اجتماعی را از سایرین جدا و بر علیه آنان  این ګروه را شست شوی مغزی دهند تا صرفا در راستای دستورات آنان به پیش بروند واز عقل وخرد ګرایی استفاده نکنند.

  با انکار واقعیت ها به جنګ مردم بروند و آنان را برده و بره  ای مقلد نمایند.   اګر دینها راستی پاکی خوبی کمک و دوستی و عشق و محبت و پیروزی علمی و ورزشی و رفتار انسانی هدیه بیآورند همه آنان خوب هستند ولی اګر نفرت دشمنی کینه توزی کشتار و قتل غارت  برای اجتماع سوغاتی داشته باشند و دشمن عقل  دانش باشند و از محبت و دوستی دوری کنند واضح است که خوب نباید باشند.  مثلا بنام خداوند بخشنده مهربان   یا پندار نیک  ګفتار نیک کردار نیک  یا علم و دانش آموزی بر هر زن و مرد مسلمان فرض است  یا اګر دانش را در کشور چین هم تعلیم میدهند به آنجا برو  ویا مثالهای دیګری که ما شنیده ایم  که مردی در جنګ تشته بود وقتی برایش آب بردند ګفت به دوست من که تشنه تر است اول آب بدهید   ووقتی به بالای سر دوست رسیدند او از تشنګی مرده بود ووقتی به سر وقت مرد اول باز آمدند او هم از تشنګی مرده بود  که کمال جوانمردی و خوبی را نشان میدهد  درحالیکه کودک فلسطینی ګرسنه و بی آب و بی مدرسه است  همتای مسلمان او در مثلا امپراتوری بحرین  روی میلیاردها دلار خوابیده است و ګویا این ثروتهای افسانه ای را برای خرج کردن برای شهوتهای خود  دزدی کرده اند ومال حلال خودشان میدانند درجاییکه برای مثلا دزدی یک قرص نان  دست قطع میکنند امپراتورشان  میلیاردها دلار در کشورهای دیګر ذخیره کرده است    ګویا آنان کر شده و یا کور ګردیده اند که جوانان دیګر هم احیتاج به کار  مسکن  همسر دانشګاه و تفریح های سالم دارند و نباید از تمامی حقوق انسانی خود محروم ګردند   .

  سیستمی که دنیا را کنترل میکند کارش در همین دزدیهای غارتګریها و سو استفاده از ابلهانی است که به عنوان دیکتاتور سر مردم سوار کرده اند و بعد هم دیګ تفرقه و نفرت را با آتش عظیمی  جوشان نګه میدارند  نفرت  و خشم و بی انصافی و بی محلی از روشهای آنان است   حتی دینهایی که  آموزه آنان  تطابق علم با دین است ویا در جاییکه دین موجب دردسر است بی دینی بهتر است  و یا ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار و یا سراپرده یګانګی در عالم بلند شده به چشم بیګانګی بهم ننګرید ویا  ای اهل عالم همه برګهای یک دارید وشاخه های و میوه های یک درخت  و ګلبرګ های یک ګلبن باز هم همان تعصب و نفرت در بین خودیها و غیر خودیها وجود دارد  ګرچه عملا ضد آموزه دینی خود آنان است  تعصب  و جهالت  موجب  آوارګی و بی خانمانی بسیاری از مردم خاورمیانه عزیر ما شده است  که بایست برای ریشه کردن این مشګلها همه با هم همکاری کنیم  

 دختر کوچولویی که برای شما نای نای میکند 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!