مردم به چه زبانی بگویند “این دولت را نمی خواهند”

اگر اندک درایتی در حاکمیت وجود داشته
باشد، از همین مراسم تشییع جنازه حجازی هم می تواند درس گرفته
و تسلیم خواست مردم شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!