گذشتن از ممنوعه‌ها در برابر دروازه‌ی آزادی،

در مراسم وداع با ناصر حجازی، کسی که با رفتارها و گفته‌هايش در حمايت از مردم و در رويارويی با ديکتاتوری، از يک ورزشکار بزرگ ملی به يک قهرمان بزرگ ملی تبديل شد؛ يکی از اين گونه حرکت‌های معنادارِ ضد ممنوعه‌ها اتفاق افتاد. اين حرکت برای مردمان ايران، و به‌ويژه زنان‌مان، بسيار باارزش و اهميت بود. و آن را به‌طور قطع بايد مديون خانم نازيلا شفيعی، همسر و همراه ناصر حجازی بدانيم

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!