تبعیض سازمان ملل علیه دو ایرانی

پریروز اعضای شورای مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سه نامزد حائز شرایط سمت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را معرفی کردند. قرار است یکی از آنها در اواسط ماه ژوئن انتخاب شود.

دو اسلامیست پیشنهاد شده از سوی نظام پر برکت، یکی مدل مادینه ” اصلاح طلب ” و دیگری نرینه ” اصولگرا ” جزء سه نامزد معرفی شده نمیباشند.

به عبارت دیگر؛ علیرغم میل و تلاش نظام پر برکت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی اعمال نظام پر برکت علیه حقوق بشر در ایران یک رأس اسلامیست کارمند نظام پر برکت نخواهد بود.

تبعیض هم حدی دارد!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!