متهم به جاسوسه بودن از کشور فرار کرد

لازم به ذکر است پدر وی بنام حسینقلی خان از ارتشی های رضاخان بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!