انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را یکجا برگزار کنید!

نکته قابل توجه آنست که حامیان سر سخت احمدی نژاد که نقش اساسی
و کلیدی را در روی کار آوردن او و کودتای 22 خرداد داشتند، بیش
از دیگران طرفدار جراحی فوری احمدی نژاد اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!