در جشنواره کن؛ نزاع لابی صهیونیستی فرانسه با دو مستند ایرانی شکست خوردعلیرغم فشار و تهدید لابی صهیونیستی فرانسه، نمایش مستند ‘جعبه سیاه
11 سپتامبر’ و مستند ‘ایران هراسی’ در سینما 13 پاریس و با حضور جمع زیادی
از نخبگان و منتقدان فرانسوی به صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مشرق در فرانسه، علی رغم تلاش های
فراوان لابی فرهنگی هنری صهیونیست های فرانسه دو مستند جعبه سیاه 11
سپتامبر و ایران هراسی در سالن 13 سینمایی پاریس در جوار خیابان شانزه لیزه
به نمایش در آمد.
این در حالی بود که لابی هنری فرهنگی صهیونیسم در
فرانسه، تمامی تلاش خود را بکار بست تا با فشار به مدیران سینما ها از
اکران این دو مستند جلوگیری بعمل آورد.
لابی هنری فرهنگی صهیونیسم در
فرانسه، حتی تهدید کردند که اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در مقا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!