موس موس

نزاری قهستانی فرماید:

قیامت آن زمان از خلق برخاست

که شد حکم زمین با آسمان راست

جونم براتون بگه حالا که “اقتصاد مال خر” امام ارتحالی جواب داده، اوضاع ممالک محروسۀ ام القرا، قیامتی است.

سوگلی از چشم افتاده که یابو ورش داشته بود هم بلبشویی راه انداخته و خاطر از گل نازکتر خدایگان علی آقا رهبر را رنجونده.

وسط این هیری ویری، ممد بشاش؛ ب با فتحه، موس موس خدایگان رو میکنه و دار و دسته ” اصلاح طلبان” هم شروع کردن به سخنرانی و نامه پراکنی از تو هلفدونی و اینور و اونور دنیا که ای بابا، ممد بشاش راس میگه دیگه، چارۀ دیگه ای نیست.

هر چی بوده گذشته، اگه هم ظلمی شده خدایگان علی آقا رهبر عفو بفرمایند و رعایا هم چشمشون کور و دندشون نرم؛ حفظ نظام پر برکت اصل است؛ حناق بگیرند و واسۀ فردایی بهتر، بمیرند و بدمند.

زبل زاکانی فرماید:

“آنرا که دادند همینجاش داده اند

وانرا که نیست وعده بفرداش داده اند

خلاصه، انگاری نازنینان دارن کفش و کلاه و عمامه و نعلین میکنن تا باز بگن، رأی دادن تمرین دموکراسی است، رأی دهید تا دموکرات باشید.

راسته که میگن برا دهن کجی به رعایا و نسق کشی همه باید برن دم کهریزک صف بکشن رأی بدن؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!