اتوبوس كه چپ نشده !

جناب آقاي هاشمي! سخن از
رخنه بيگانگان نيست. پاي «دروازه» در ميان است و اين دروازه را فتنه گران
مورد حمايت شما به روي دشمنان اسلام و انقلاب و امام و مردم باز كرده
بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!