حرف دلتان را بزنید می خواهید احمدی نژاد را بزنید من را دراز کرده اید!

من از عظمت ایران سخن گفتم تا دنیا بداند ملت
بزرگ و متمدن ایران با پیشینه تاریخی، اسلام را با عشق پذیرفت
نه با لشکر کشی!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!