رهبر انقلاب : براي كسب رأي به صاحبان ثروت و قدرت نزديك نشويد

جرياني كه اوايل انقلاب به جريان چپ مشهور بود و شعارهاي خوبي مي داد با وجود داشتن آدم هاي باتقوا، از مراقبت و تقواي جمعي غافل شد و كار به جايي رسيد كه «فتنه گران ضد امام حسين (ع) و ضد اسلام و امام »، به آنها تكيه كردند كه اين واقعيت نشان مي دهد غفلت از تقواي جمعي، خطري بسيار بزرگ است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!