روزی که رفت بر باد، روزی که ماند در ياد

اما نگفته پيداست که نارضايتی يک مقوله است، اعتراض
مقوله يی ديگر. و البته اعتراض متشکل مولفه ی متفاوت. و صد البته اعتراض
متشکل سراسری مولفه يی متفاوت تر. و هزاران البته همه ی اين ها لازم اما
کافی نيست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!