ایرانیان ستاره دار

ایرانیان ستاره دار.

بله؛ ایرانی ستاره دار داریم. نه، اینها سوای دانشجویان ستاره دارند.

این دسته ایرانی ستاره دار از سنین مختلف و اقشار گونه گون از کشاورز و بقال چقال بگیر تا جراح مغز و مابقی هستند.

فارغ از برچسب های غالباً نژادپرستانه و ابلهانه؛ این ستاره داران صد در صد ایرانی هستند؛ یعنی، به همان اندازه ایرانی هستند که هر ایرانی دیگر هست.

وجه تمایز این ستاره داران از دیگر رعایا، باور دینی آنان است. دینی که در ایران متولد شده و یکی از دلایل ایران و ایرانی دوستی حتی باورمندان غیر ایرانی آن هم همین امر است. از جمله ویژگیهای عملی آیین ایرانی این ستاره داران؛ خرد گرایی، دانش اندوزی، انساندوستی، عدم تبعیض از هر نوع خصوصاً جنسیتی، پرهیز از خشونت و بی نیازی به صنف دلالان پروردگار است.

از زمان به قدرت رسیدن نظام پر برکت؛ بجز داغ و درفش و اعدام و حبس و مصادرۀ اموال و تحمل تبعیض و انواع محرومیت ها، منجمله در دانشگاه، اشتغال در ادارات دولتی و تخریب اماکن و بی احترامی مستمر به عزیزانشان چیزی نصیب این ستاره داران نشده؛ با اینهمه، شدیداً به ایران و اعتلای نام آن پایبند مانده اند.

در ایران آزاد شده در کنار دیگر شهروندان از یوغ ظلم رهایی یافته، این ستاره داران هم آن حرمت و اعتباری را که بدلیل کردار و گفتار و پندار نیکشان شایسته و بایسته آنهاست از دولت منتخب کشورشان دریافت خواهند کرد.

در محک تجربۀ ستم سی و دوساله نظام پر برکت؛ بهائیان، عیار بالای انسانیت خودشان را بخوبی نشان داده اند؛ آزادی ایران دور نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!