تخریب 40 اثر و محوطه تاریخی ثبت ملی

تخریب 40 اثر و محوطه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی یا دارای قابلیت
های ثبت، در این  دوره نشانه ای گویا از فضای حاکم و نحوه ی مدیریت بر این
سازمان است.  حالا دو سال مانده به پایان دولت دهم باز هم یک مدیر غیر
کارشناس و غیر مرتبط با حوزه فعالیت های سازمان میراث فرهنگی گردشگری و
صنایع دستی برای ریاست این سازمان انتخاب شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!