مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق حنا عمیره

ما به تلاش بی‌وقفه خود برای پذیرش و به
رسمیت شناختن دولت فلسطین- در درون مرزهای ۱۹۶۷ و به پایتختی اورشلیم شرقی-
از سوی جامعه بین‌المللی ادامه خواهیم داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!