گرانی شتر ، جان‌بهای انسان را در ایران افزایش داد

افزایش بهای تعیین شده برای جان انسان یا عضوی از بدن انسان به اختلاف میان قوه قضاییه و دولت ایران انجامیده است. قوه قضاییه با استناد به گران شدن شتر میزان دیه را افزایش داده است.

در حالی که مقامات قضایی و پلیس گفته اند افزایش بهای دیه یا جان بها، میزان جرایم را کاهش می دهد، شرکت های بیمه خواهان کاهش بهای دیه شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!