آتش‌سوزی در بزرگترین پتروشیمی ایران

بهمن ماه سال گذشته هم آتش سوزی در واحد ان اف سوم مجتمع پتروشیمی بندر
امام منجر به کشته و زخمی شدن 12 نفر در این واحد در دست ساخت شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!