از شورای هماهنگی راه سبزاميد پاک زده است به سرش تا ..

ر کشکول شماره ی (۱۴۹) می خوانيد:
– شورای هماهنگی راه سبز اميد پاک زده است به سرش
– يا حضرت زينب خودت به دادمان برس!
– جمهوری اسلامی خدا را کشته است
– يک ساعت و چهل و نه دقيقه
– آدم کچل شود، کنف نشود…
– رضايی! دکتر شدی، آدم نشدی!
– هايده و بلبل آقا
– عاشقانه نسرين ستوده

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!