حافظه

فراموش میکنم لحظه

در سیاهی

فراموش میکنم صحنه

در انفجار خنده

آه فرزندم

در غم تو

در غم تو

غرق میشوم

فراموش میکنم حماسه

بیوفائی خاطره

گره خورده

یادم به باد

فراموش میکنم شعر ناب

که میرود و میاید

با باد

وحرف که میگذرد شبانه

رها میشود از واژه

تا خواب ستاره

آه فرزندم

رازم نحیف

یادم ظریف

میشکنم

فراموش میکنم ناله

حتا یاد تو را

که حک بود در سنگ

تو مر فراموش مکن

هرگز

اورنگ
Mai 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!