سلطان گوشت شیکاگو

بحران اقتصاد جهانی نظرها را از یک سو به آثار تئوریک تحلیل سرمایه، و از سوی دیگر به آثار برتولت برشت جلب کرده است. آثار برشت در کشورهای بهاصطلاح جهان سوم بیشتر طرفدار دارد، چون او دلش با مردم محروم بود و در جست‌وجوی راهی برای نجات آنها بود. آثار او در اروپا بیشتر مورد توجه محافل چپ دانشجویی بود. اما اینک نمایش‌هایی از او که در زمان رفاه اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌‌گرفت، باز مورد اقبال عام در اروپا قرار گرفته است. «یوحنای مقدس کشتارگاه‌ها» یکی‌ از این نمایش‌هاست. این نمایش که از جمله تند و تیزترین آثار ضد سرمایه‌داری برشت است، اخیراً در چند شهر اروپایی اجرا شده و در ماه دسامبر نیز اجراهای دیگری از آن در شهرهای دیگر در برنامه‌ی تماشاخانه ها قرار گرفته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!