کوله سنگین

بار سنگین کرده ای ز ریشه و خاک

کوله خالی کن زمین بگذار

کوله ای نو پر کن از نهالی نو

نقش باغی و باغچه ای نشانه بگیر

بکجا چنین شتابانی؟

عاقبت میرسی به آخر راه

آسمان و زمین همین  یک جاست

توی غربت هوای خوش هم هست

اینچنین زاری و پریشان حال

در هوای کوچه های تنگ  و تاریک  و بن بستی

یاد کوزه های شکسته و کهنه  نخورده می  مستی

اینهمه سراغ فراغ و خاک و خانه نگیر

هوی هوئی  بزن ز پیله پر بگیر  و پیدا  شو

بسه زاری  اینهمه بی بهانه  ..از زندگی بهانه نگیر

.. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!