از فراخوان تظاهرات سندیکاهای فرانسه در حمایت ازکارگران زندانی در ایران پشتیبانی کنیم

از فراخوان تظاهرات سندیکاهای فرانسه

در حمایت ازکارگران زندانی در ایران پشتیبانی کنیم

چهار سندیکای کارگری فرانسه، شامل “س.ژ.ت”، “اف.اس.او”، “همبستگی سود” و “اونسا”، در اقدامی مشترک اعلام کرده اند که در حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران و در اعتراض به نقض حقوق پایه ای کارگران ایران، در ۹ ژوئن ۲۰۱۱ هم زمان با صدمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، در برابر مرکز این سازمان در ژنو دست به تظاهرات خواهند زد. این فراخوان تا کنون از سوی دو سندیکای کارگری سوئیس به نامهای “اونیا– سوئیس” و “س. ج. آ. اس” مورد حمایت قرار گرفته است.

هر ساله در کنفرانس سازمان جهانی کار، هیئت های نمایندگی از ۱۸۳ کشور عضو این سازمان، متشکل از نمایندگان دولت ها، کارفرماها و کارگران گرد هم می آیند و از جمله در مورد رعایت مقررات و موازین کار بر اساس میثاق های این سازمان بحث و تصمیم گیری می کنند. هیئت نمایندگی رژیم ضد کارگری حاکم بر ایران یکی از این شرکت کنندگان است. تمامی اعضای این هیئت را مزدوران رژیم جمهوری اسلامی تشکیل می دهند و نمایندگان به اصطلاح کارگری این هیئت، وابسته به نهاد هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند که در سرکوب فعالین و مبارزات کارگری در ایران نقش مستقیم داشته اند.

با توجه به اینکه در سالهای اخیر شکایت هایی در کنفرانس سازمان جهانی کار علیه جمهوری اسلامی طرح شده است، این رژیم با دروغ پردازی های آشکار، ارائه تصاویر وارونه از وضیعت کارگری در ایران و وعده های پوچ و بی پایه تلاش می ورزد که ماهیت ضد کارگری و سرکوب گرانه خود را پرده پوشانی کند و با استفاده از تناقضات نهادینه شده در این سازمان از تداوم عضویت خویش، همچون بسیاری از دولتهای سرکوبگر، جهت اهداف سرمایه دارانه خود بهره برداری نماید.

حق ایجاد تشکل مستقل کارگری توسط خود کارگران، حق کارگران در انعقاد پیمان های دستجمعی، دستمرد مناسب و پرداخت به موقع دستمزد ها، عدم تبعیض در قوانین و موازین مربوط به اشتغال و کار، و ممنوعیت کار کودکان از جمله حقوق بنیادی کارگران است که در مقاوله نامه های جهانی نیز آمده و کشورهای عضو سازمان جهانی کار موظف به رعایت آن هستند. اما رژیم اسلامی در نقض آشکار این حقوق پایه ای پرونده ای طولانی و مملو از خشونت دارد. هیئت نمایندگی این ژیم امسال نیز در حالی در این کنفرانس شرکت می کند که رهبران و فعالین کارگری ایران به جرم تلاش برای ایجاد تشکل مستقل کارگری با خشونت سرکوب می شوند و تعدادی از آنان هم چنان در زندان این رژیم بسرمی برند. حق کارگران ایران در انعقاد پیمان های دستجمعی زیر پا نهاده می شود. حداقل دستمزد کارگران توسط این رژیم پایین تر از یک سوم خط فقرتعیین شده است و هزاران کارگر ماهها و در پاره ای از موارد بیش از سه سال است که در ازای کاری که انجام داده اند، مزدی دریافت نکرده اند. تبعیض و ستم علیه زنان و کارگران مهاجر، و ستم ملی، مذهبی و دیگر انواع تبعیض در حوزه کار و اشتغال و در سطح جامعه اعمال می شود، و کار و استثمار کودکان به امری عادی در آمده است. همه اینها اما فقط نشان گر گوشه ای از نقض آشکار و بسیار گسترده حقوق بنیادی کارگران توسط این رژیم سرمایه داری سرکوب گر است. افشای ماهیت ضد کارگری و ضد انسانی این رژیم ارتجاعی در عرصه جهانی و حمایت از حقوق بنیادی کارگران در ایران، تنها وظیفه فعالین کارگری ایرانی نیست، بلکه امری است که فعالین کارگری ، نهاد ها و تشکلات کارگری در جهان میتوانند نقش مهمی در آن ایفا کنند.

فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسوی در حمایت از حقوق کارگران و فعالین کارگری زندانی در ایران بیانگر این واقعیت است که کارگران ایران در مبارزات خود تنها نیستند. ما تقویت هبستگی بین المللی کارگران را یکی از وظایف اساسی خود می دانیم و با همه نیرو از این فراخوان و تلاش مشترک پشتیبانی می کنیم. ما همه فعالین کارگری، نهاد ها، سازمان ها و احزاب کارگری و مترقی و همه انسانهای آزادی خواه را فرا می خوانیم که به هر نحو ممکن، از جمله با حمایت از این فراخوان و شرکت در تظاهرات ۹ ژوئن، از طبقه کارگر و فعالین کارگری در ایران حمایت کنند و یک بار دیگر ماهیت ضد کارگری، ضد انسانی و سرکوب گرانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی افشا سازند .

پایدار باد همبستگی بین المللی کارگری
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۳۰ می ۲۰۱۱

info@workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

پشتیبانی از آزادی های سندیکائی در ایران

پاریس 27 مه 2011

در همبستگی با فعالان سندیکائی ایران که در زندان به سر می برند، سندیکاهای فرانسه برای گردهمائی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو، فراخوان می دهند.

اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان سندیکائی ایران در اول ماه مه سال جاری و دستگیری فعالان سندیکائی در کردستان نقض حقوق بنیادی به حساب می آید.

ما سندیکاهای فرانسوی، همراه با جنبش جهانی سندیکایی، همبستگی خود را با زنان و مردان ایرانی که به رغم خطرهای فعالیت های سندیکائی در ایران در مبارزه برای دفاع از حقوق کارگران وارد عمل شده اند، ابراز می داریم.

ما به یاد همۀ مبارزانی هستیم که طی سال ها و ماه های اخیر به جرم فعالیت سندیکایی که حق بنیادی است، زندانی شده اند. مبارزه آنان و حمایت خانواده هایشان از این مبارزه، شایسته تحسین و احترام است.

بیش از هر زمان دیگر باید کشورهائی را که بر روی کاغذ مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را امضا و در عمل آنها را نقض می کنند وادار به انجام گفته هایشان کرد. ایران یکی از این موارد است.

سازمان های سندیکائی جهان وظیفه دارند همبستگی خود را اعلام نمایند و همۀ وسائلی را که در اختیار دارند برای قطع سرکوب کارگران ایرانی که خواهان سندیکاهای مستقل هستند به کار گیرند.

به این دلیل ما روز 9 ژوئن 2011 فراخوان به یک گرد همائی در برابر سازمان جهانی کار به مناسبت کنفرانس سالانۀ آن می دهیم.

9 ژوئن 2011 میدان ملت ها ی واقع در ژنو (Place des Nations) از ساعت 11 به بعد

تماس با اعضای مجمع سندیکائی فرانسه

CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17

FSU : Corinne Vialle corinne.vialle@snuipp.fr + 33 6 09 80 46 04

Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20

UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!