حمله مرگبار اراذل و اوباش نظام به هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله سحابی

این روزها وحشیگری های اراذل و اوباش جمهوری اسلامی در برخورد به منقدین، زندانیان سیاسی، خانواده های ایشان و خانواده های شهدا ابعاد تازه ای بخود گرفته است. روشن است که مسئولیت تمامی این جنایات ضد انسانی بر عهده حکومت ولی فقیه است. دیگر همه میدانند که او نماینده خدا روی زمین نبوده، بلکه دروغگوئی حقیر، بی وجدان و جاه طلب است که برای ماندن بر اریکه قدرت به چماقداران حکومتی میدان میدهد و برای حفظ پایه های پوشالی قدرت خود حال و آینده مردم این کشور را در معرض نابودی قرار داده است. علی خامنه ای و حکومت اوباشان میخواهند با ایجاد جو ترور و وحشت ادامه حکومت خویش را میسر سازند. آنها از سرنوشت دیکتاتوری… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!