شکاف بین حکومتیان

 صنمی:

اکنون کمتر کسی است که بگوید جنگ فی مابین این دو گروه زرگری است. پس می گویند پس ما که در مخالفت این حکومت قرار گرفته ایم، باید از شکاف افتاده بین حکومتیان استفاده کنیم ولی نمی گویند منظورشان چه استفاده ای است. و اگر کسی چون خاتمی به فکر استفاده از این شکاف بیفتد فورا از هر چهار جهت زیر فشار می رود، که آمدی کار را خراب و ولی فقیه را درمقامش ابقاء کنی، که حرف بی ربطی هم نمی زنند!

آیا شکاف بین حکومتیان به نفع مردم تمام خواهد شد؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!