تصاویر: در تنها سفرخارجی رضاخان چه گذشت؟

سردار سپه، نخست‌وزیر وقت، در ‌آبان ۱۳۰۲ یک جلد کلام‌الله مجید و یک قبضه
شمشیر جواهر نشان به عنوان هدیه برای آتاترک فرستاده و به او تبریک گفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!