“دغدغه‌های” سحابی برای تغييرات “بنيادی” در ايران چه بود؟

“دغدغه‌های فردای ايران” کتاب ماندگار عزت‌الله سحابی، که گوشه‌هايی از آن را در سه بخش برگزيده‌ايم، فريادهای “وزيرانی” است دل‌سوز که قربانی خودبزرگ‌بينی‌ها و مال‌اندوزی‌های کسانی از تبار “ملاباشی”های صفوی شدند: چه “ولی فقيه” که در مرگ فرزندش مسئوليت درجه اول دارد، و چه يار قديمی‌اش رفسنجانی که در “کودتای ۲۸ مردادی سال ۶۷” و سرکوب‌ها و کشتارهای آغاز انقلاب، و نيز “کم کردن روی” مبارزانی چون عزت‌الله سحابی، نقشی تعيين‌کننده بازی کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!