اصلاح طلبم؛ پس هستم

وارد جزئیات حکمت ” می اندیشم، پس هستم ” رنه دکارت نشوید، اصلاح طلب باشید، تا باشید.

بنا براین؛ هرچه نظام پر برکت بکند، چشم از حدقه در آورد، دست قطع کند، به زن و مرد و کودک ایرانی تجاوز جنسی کند و از جرثقیل در سر گذرها آویزان، مالشان را صرف رفاه دیگران و هزار و یک جنایت دیگر، همه و همه توجیهی دارند، قابل چشم پوشی و ” اصلاح ” پذیر میباشند.

آنکه چرا نازی ها، خمرهای سرخ، طالبان، صدام، قزافی، اسد و … ” اصلاح ” نشدند؛ خوب دیگر، آنها سعادت داشتن نازنینان ” اصلاح طلب ” را نداشتند.

“انتخابات ” نظام پر برکت در راه است؛ انشاالله در هزاره های آتی چیزی از توش برای مردم ایران در خواهد آمد. اصلاح طلب باشید، تا باشید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!