در سحرگاه 15 خرداد 1342 چه گذشت؟

جریان 15 خرداد هر چند ظاهرا با سرکوب خونین به نفع شاه تمام شد اما در
حقیقت ماهیت رژیم ستمشاهی را بیش از پیش برای همگان آشکار کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!