شعر

دانه ای در خاک جانم

ریشه های خار می بست

عنکبوتی روی دیوار اطاقم

تار می بست

شب بروی پلکهایم چادری

بیدار می بست

جام می را سر کشیدم

تا گشایم گوشه ای از راز و رمزی

شب سر آمد اما

باز صبح فردا

زندگی با تمسخر با لجاجت  

در بروی..پرده  اسرار  می بست

…. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!