عطش جهان برای ناب محمدی

دیروز سالروز فوت حاج آقا روح الله، بنیانگذار نظام پر برکت بود. در تجمع وحوش دهان کف کردۀ اعزامی به سر قبر خمینی، سوگلی از چشم افتاده هم سخنرانی کرد و حرفهای بامزۀ زیادی زد، از جمله گفت:

“امام عزیز ما فرموده بودند که جهان در انتظار است و تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و همه ملت ها باید هوشیار باشند که جهت و خط اصلی مبارزه با آمریکا و موجودیت رژیم صهیونیستی است.

تا زمانی که رژیم صهیونیستی در فلسطین باشد، منطقه روی آرامش نخواهد دید، پس همه ملت ها پیش به سوی محو آمریکا و محو رژیم صهیونیستی.”

سئوال:

آیا انتظار و تشنگی ذکر شدۀ “جهان ” برای فرهنگ توحش، شکنجه، آزار جسمی و روحی و تجاوز جنسی، ظلم نهادینه، اقتصاد ورشکسته وحوش اسلامیست میباشد و یا جنگیری و افسون در این کار دخیل است؟

تبریک

پ.ن. نازنین وحوش اسلامیست /یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموزشان مهربانی کرده و معنی واژه ” محو” را با تفاسیر و تعابیر آب دوغ خیاریشان ماست مالی فرمایند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!