مخالفت ايران و جنبش عدم تعهد با ارجاع پرونده هسته اي سوريه به شوراي امنيت

سيمور هرش طي تحليلي كه در
پايگاه خبري پولتيكو انتشار يافت، آورده است: هيچ مدركي دال بر ساخت جنگ
افزار هسته اي از سوي ايران وجود ندارد ولي اوباما بي دليل نگاه خود را به
اين ادعاي بدون سنديت انداخته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!