آقای خامنه ای هنوز نمی خواهد از بیراهه ای که رفته بازگردد

پذیرش این شکست و بازگشت از بی راهه طی شده،
نیازمند جسارتی است که به تعبیر شخص آقای خامنه ای در سخنرانی
سالگرد درگذشته آیت الله خمینی، ایشان، یعنی آقای خمینی
داشت و بارها نیز اشتباهات خود را نه تنها پذیرفت، بلکه رسما
اعلام کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!