تبخال

خوشبخت زمان ماست تبخال لبت
تبخال نگو ، بگو شده خال لبت

این خال گزنده عین زنبور عسل
شکر خورد از چشمه سیال لبت

جز فکر تو ام نمانده امیال امروز
رویای تو میدهد مرا حال امروز

دیشب هوس لعل لبت کردم باز
دیدم به لبم نشسته تبخال امروز

تبخال لبت چه طرفه حالی بکند؟
با لعل لبت چه خوش وصالی بکند

چون ژاله نشسته دامن برگ گلی
جای لب ما بگو که خالی بکند

با لعل لبت دوش همی کردم حال
در عالم زیبا و دل انگیز خیال

امروز که در آینه دیدم گفتم:
کفاره آن گناه باشد تبخال

ای داد و امان ز داغ تبخال لبت
کو فرصت دیگری مرا حال لبت؟

گر ره ندهی دوباره ام وای به من
رخصت بدهی وای بر احوال لبت

محمود سراجی
م.س شاهد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!