تهران فقط 100 زن خیابانی دارد ؟

در گذشته هیچ ارگانی اسکان زنان خیابانی را برعهده نمی گرفت و پلیس نیز پس از جمع آوری امکان نگهداری این افراد را نداشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!