سند پوزشخواهی وزیرخارجه بولیوی از آرژانتین

درحالی که جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بود که خبراخراج هفته گذشته وزیردفاع ایران از بولیوی، «تبلیغات کذب» بوده است، نامه ای که وزیرخارجه بولیوی در این زمینه نوشته است و ثابت می کند که آن کشور وزیردفاع ایران را اخراج کرده و افزون برآن، حتی بخاطر راه دادن کوتاه مدت وزیردفاع ایران به خاک بولیوی، از کشور آرژانتین رسماً پوزشخواهی هم کرده است، اکنون دراختیار «روزنامه خبر» قرار گرفته است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!