سکس و دین، صدای سخنرانی علی عبدالرضایی

 

 لینک های زیر شما را به فایل های صدای سخنرانی علی عبدالرضایی درپالتاک وصل می کند که دیروز ایراد شد. در فایل اول عبدالرضایی از مسئله سکس میگوید. در فایل دوم هم از دین حرف می زند. و فایل سوم شامل پاسخ های عبدالرضایی به برخی از سوالات است. علی عبدالرضایی این سخنرانی ها را هر یکشنبه  راس ساعت 8 به وقت اروپای مرکزی( ده و نیم شبایران) در اتاق انجمن سخن(ASA Iran) پالتاک ادامه خواهد داد و در یکشنبه آینده احتمالن ازسیاست و ماهیت قدرت خواهد گفت

فایل اول: مسئله سکس

فایلدوم: مسئله دین

فایلسوم: پاسخ به پرسش ها

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!