ملت کشور کثیرالملۀ ایران

هنوز کار پژوهشگران تاریخ در رد یابی نام و نشانی از ” ملت فارس ” که از قرار معلوم ظالم پیشه است به جایی نرسیده؛ دائماً شاخ های تحقیقی دیگر هم برایشان تراشیده میشود.

نخیر؛ این یکی بجز ” ملت کرد ” و ” ملت بلوچ ” و حتی ” ملت ترک ” است که تلویزیون های ماهواره ای و وبسایت های گونه گون با سرمایۀ باکو در اَران کشف کرده اند.

صحبت از ” ملت عرب ” است که در ” عربستان ایران ” همان خطه ای که مجاور ” خلیج عربی ” میباشد زندگی میکنند.

بله؛ آن کاری که عبدالناصر و صدام آرزویش به دلشان ماند، هواداران شادروان شیخ خزعل، سازش را کوک کرده و این دفعه بجای حمایت از لندن، به میمنت سیاستهای خصمانۀ نظام پر برکت، هزینۀ پشتیبانی را ریاض نشینان حاکم بر شبه جزیرۀ مسقط الرأس شرّ تقبل کرده اند.

در این آشفته بازار مکارۀ نظام پر برکت؛ هستند آنانی که بدست آوردن کلاهی از این نمد به هر قیمت را جایز میدانند.

این روزها ایران خانوم حال و احوال خوشی ندارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!