اعلام جرم جمعی از کارگران ایران خودرو علیه رژیم اسلامی

آستانه برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار، کارگران ایران خودرو رژیم اسلامی را به سرکوب کارگران متهم نمودند و خواهان اخراج نمایندگان آن از سازمان جهانی کار شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!