حاشيه‌هاي نشست خبري احمد‌ي‌نژاد

اجراي اين نشست بر عهده عنادي بود كه در همان ابتداي سخن از خبرنگاران
خواست بر اساس يك پروتكل نانوشته، تنها به طرح يك سؤال و آن هم كوتاه و غير
تكراري بپردازند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!