فكري براي رماتيسم !

نيم نگاهي به اقدامات دولت
احمدي نژاد طي نزديك به 6 سال گذشته و مقايسه آن با اقدامات مشابه دولت هاي
قبلي، براي هيچيك از ناظران واقع بين و باانصاف كمترين ترديدي باقي نمي
گذارد كه دولت هاي نهم و دهم در عرصه هاي اقتصادي، عمراني، رفاهي،
فقرزدايي، علمي، تكنولوژيك، مردم گرايي و تقريبا تمامي عرصه ها، موفقيت هاي
چشمگير فراوان و در برخي از موارد، كم نظير و بي نظير داشته است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!