قهرمان سازی از يک آخوند فاسد و متجاوز + عکس

ايميل ارسالی به روشنگری
امروز که خبرها را ميخواندم همه جا صحبت از “ازخودگذشتگی يک روحانی برای نجات دختر جوان از چنگ اراذل و اوباش” بود. ساعتی بعد که با همکلاسی سابقم قرار داشتم جريان را تعريف کردم و ديدم او هم باخبر بود و با خنده گفت اين فاسد و پست تقريبا همسايه مان هست، تقريبا با تمامی دانشجويان دختری که ميشناسد تماس گرفته و برای جور کردن نمره قبولی تقاضاهای نامشروع به آنها داده است. داستان مضحک حمله ارازل با شيشه را برايش درست کردند. اين فاسد هميشه مسلح است و با کوچکترين شک و يا نزديک شدن به جمع دستش خودبخود ميرود روی اسلحه اش. آنوقت باور کنيم که ساعت 10 شب با ارازل درگير شود و اسلحه نکشد. مطمئنم که داشت به ناموس ديگران دست درازی ميکرد که حسابش را رسيدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!