تدابير غير انسانی

امروز تضاد موجود بين واقعيت فرهنگی و ايدئولوژی مسخ‌شده‌ی دولت – حکومت موجب رشد انکار و طرد و بدبينی در جامعه و ظهور انواع و اقسام پارانويا در ميان مردم و حتی در مسئولين طراز اول مملکت شده است. بالا گرفتن اختلافات اخير دولت – حکومت و حکايت جن‌گيری و رمالی…. رشد وحشتناک قشر مداحی و کف‌بينی …و نمايشات در راستای آن نشأت از فرهنگ و سنتی دوگانه است که مانند خوره نظام سياسی را از درون می‌خورد و تاوان اين بی‌خردی و حماقت بر گردن ملت سنگينی کرده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!