سکوت سبز به از فرياد نسيه،

آن‌ها که حسرت حرکت‌های تند دارند و مشتاق طرح خواست‌ها و شعارهای ساختارشکنانه هستند، شايسته است به آمادگی مردم برای به صحنه آمدن و هزينه پرداختن و به وضعيت تعادل قوا در صحنه سياسی کشور عنايت لازم داشته باشند. شعارهای تند ممکن است دل‌ها را خنک کند اما جمعيت را به ميدان نمی‌آورد. برعکس ممکن است باعث ترس و خانه‌نشينی گروه‌های وسيعی شود که حاضر به پرداخت هزينه‌های بزرگ نيستند. طرح شعارها و خواست‌هايی که نتواند حداقل ده‌ها هزار نفر را در تهران و شهرهای بزرگ کشور به ميدان آورد، نه تنها اقدامی موفق نيست بلکه می‌تواند موجب سرخوردگی و دل‌سردی مخالفان و منتقدان حکومت شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!