نومک، پرونده ای که هنوز مفتوح است

صهیونیست
ها برای دست یابی به سلاح هسته ای و سلاح های کشتار جمعی به هر قیمتی،
واحدی را با نام “لاکام” که با هدایت مستقیم آریل شارون اداره می شد ،
طراحی کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!