با هزار نفر نمي شود در ايران 75 ميليون نفري انقلاب كرد

حكومتي كه دهها تظاهرات را
كنترل مي كند بدون اينكه بيش از ده نفر در طول چند ماه در خيابان كشته
شوند، با حكومتي مثل سوريه كه طي دو ماه هزار نفر را مي كشد فرق مي كند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!