با همسوئی آلمان و امریکا محاصره ایران کامل می شود

امریکا بدون آلمان
نمی تواند روی اروپا بعنوان متحد استراتژیک خود حساب کند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!