زمان خطا

کتاب‌های محمد شکری
از قلمرو آثار کلاسیک‌ ادبیات مدرن می‌آیند. این نویسنده‌ی مراکشی
می‌بایست در این ماه ۷۵ ساله می‌شد. البته به این مناسبت دلیل چندانی برای
جشن گرفتن نیست: کتاب‌هایش دیگر در سراسر دنیا به زحمت یافت می‌شوند. دولت
مراکش در پاسداری از میراث این معروف‌ترین نویسنده‌ی کشور غفلت کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!