در تدارک تدفين جنازه،

بيانيه‌ی ۱۲ نفر از کوشندگان سياسی با عنوان “پيکره‌ی مرده‌ی جمهوری اسلامی” بيان خواست سرنگونی حکومت اسلامی‌ست. اين بيانيه علی‌رغم انحراف‌های دگرانديش‌ستيزانه و ضد روشنفکری، گامی به پيش است. اعلام مرگ حکومت اسلامی به معنای تدارک تدفين اين ميت نيز هست، پيش از آن‌که بيش‌تر عفونت بيافريند و شامه بيازارد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!